Adatvédelem

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Rasztovich Miklós e.v. (székhely: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 1., adószám: 71447238-2-28) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy Rasztovich Miklós e.v. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelés jogalapja

Rasztovich Miklós e.v. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Rasztovich Miklós e.v. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése. Személyes adatok köre: Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

- név (vezeték- és keresztnév)
- e-mail cím
- szállítási és számlázási cím
- telefonszám

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

- név (vagy más megszólítás)
- e-mail cím

Felelősség:

Rasztovich Miklós e.v. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Rasztovich Miklós e.v. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. Rasztovich Miklós e.v. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Rasztovich Miklós e.v. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Rasztovich Miklós e.v. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@notialkatresz.hu e-mail címen illetve a regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti. Rasztovich Miklós e.v. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre:

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Rasztovich Miklós e.v., illetve Rasztovich Miklós e.v.belső munkatársai jogosultak megismerni. A Rasztovich Miklós e.v. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Rasztovich Miklós e.v. a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki Rasztovich Miklós e.v. kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Rasztovich Miklós e.v. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:
- Vásárló kérheti Rasztovich Miklós e.v.-t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást Rasztovich Miklós e.v. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az computerteka@t-online.hu e-mail címre kell küldeni.
- Vásárló személyes adatait a weboldalra történt bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „fiókom" menüpontban
- hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az computerteka@t-online.hu e-mail címre is

Egyéb rögzített adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Rasztovich Miklós e.v. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) Alkalmazott cookie-k:

- Analitika, követés cookie
- Webhelyen keresztüli követés

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:

Rasztovich Miklós e.v. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

- Adatkezelésben érintettek jogai:

- Tájékoztatáshoz való jog Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók Rasztovich Miklós e.v.-től bármikor írásban, Rasztovich Miklós e.v. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az computerteka@t-online.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Rasztovich Miklós e.v. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. Amennyiben a Vásárló kéri, Rasztovich Miklós e.v. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Rasztovich Miklós e.v. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Rasztovich Miklós e.v. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Rasztovich Miklós e.v. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

- Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Rasztovich Miklós e.v. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Rasztovich Miklós e.v. a szükséges időtartamig megőrzi. Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Rasztovich Miklós e.v. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. Ha Rasztovich Miklós e.v. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

- Adatkezelés elleni tiltakozás

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Rasztovich Miklós e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők Rasztovich Miklós e.v. munkatársai is az computerteka@t-online.hu e-mail címen.

Termék a kosárba került!
Kosár